skip to Main Content
Nedenstående almindelige salgs- og
leveringsbetingelser er gældende ved
alle leverancer fra Alderslyst Elektro
A/S (AE), med mindre andet er
udtrykkeligt aftalt.

1. Tegninger, værktøj m.v.
Alle tegninger og andre tekniske
dokumenter, som AE måtte vælge at
udlevere til kunden, forbliver AE’s ejendom
og må ikke kopieres, reproduceres eller
udnyttes på anden uretmæssig vis.
1.2. Specielle værktøjer eller modeller,
som kræves for fremstillingen, forbliver
AE’s ejendom.

2. Konstruktioner
AE forbeholder sig ret til uden
forudgående meddelelse at foretage
konstruktionsændringer, som ikke har
indflydelse på specificeret funktion. For
produkter, der fremstilles efter kundens
specifikationer, indestår kunden AE for, at
produkterne ikke krænker trediemands
immaterielle rettigheder.

3. Fremmed gods
3.1. Gods, som overlades AE for
bearbejdning, eller andet kunden tilhørende
materiale, der er overladt til AE, opbevares
for kundens regning og risiko. AE
fraskriver sig således ethvert ansvar for
bortkomst eller beskadigelse, og kunden
må selv drage omsorg for eventuel
forsikringsdækning.

4. Tilbud og accept.
4.1. Med mindre andet er angivet, er tilbud
fra AE gældende i 14 dage fra tilbuddets
datering.
4.2. Kundens skriftlige accept skal være
uden forbehold overfor vilkårene anført i
tilbuddet og være AE i hænde inden
acceptfristens udløb. Såfremt accepten
måtte være uoverensstemmende, betragtes
accepten som et nyt tilbud. AE er ikke
bundet af acceptens indhold, med mindre
AE skriftligt har accepteret det nye tilbud,
og det klart fremgår af omstændighederne,
at AE har været opmærksom på
uoverensstemmelsen.

5. Pris
5.1. Opgivne priser er baseret på de på
tilbudstidspunktet/ordrebekræftelsestidspun
ktet gældende priser og omkostninger,
herunder materialepriser, lønninger samt
andre fremstillingsomkostninger.
Ændringer i de nævnte priser og
omkostninger – herunder også ændrede eller
nye skatter og afgifter – frem til leveringen,
berettiger AE til at regulere de
tilbudte/bekræftede priser tilsvarende.
5.2. Ved ordreafgivelse på varer, hvor det
samlede ordrebeløb udgør under 300 kr.
ekskl. moms, vil varen alene blive
faktureret mod kundens betaling af et
ekspeditionsgebyr stort 50 kr.
5.3. Emballage debiteres særskilt til
indkøbspris og tages ikke retur.

6. Levering
6.1. Levering af varer fra AE sker i

henhold til INCOTERMS 2000 EX
WORKS AE’s adresse i Silkeborg, med
mindre andet er aftalt.
6.2. Såfremt AE måtte vælge at afsende
varen til kunden, vil en sådan afsendelse
ske som fuldmægtig for kunden og for
kundens regning og risiko. I disse
situationer forbliver den transportretlige
råderet hos AE. AE vil ligeledes være
berettiget til at afsende varen mod
fragtefterkrav. Forsendelse vil i sådanne
tilfælde normalt ske ad landevej.
6.3. Leveringstiden regnes fra den dag,
hvor AE har modtaget fuldstændige
oplysninger om ordrens effektuering,
herunder alle nødvendige tekniske detaljer
og formaliteter.
6.4. Alle leveringsdatoer er omtrentlige.

7. Kvantitet
Vedrører aftalen levering af varer,
der ikke er lagervarer, forbeholder AE sig
ret til levering af indtil 10% over/under det
aftalte kvantum.

8. Betaling
8.1. Med mindre andet er aftalt forfalder
købesummen til betaling løbende måned +
15 dage. Ved for sen betaling påløber renter
fra forfaldsdagen med 1 % pr. løbende
måned. Såfremt kunden misligholder
betalingsbetingelsen, er AE berettiget til at
indstille sin opfyldelse af alle øvrige ordrer
fra kunden. Betales restancen ikke inden en
af AE fastsat yderligere kort frist, er AE
berettiget til at ophæve samtlige indgåede
aftaler med kunden.

9. Ejendomsforbehold
9.1. AE forbeholder sig ejendomsretten
til det solgte, indtil betaling har fundet
sted.

10. Force majeure
10.1. I tilfælde af force majeure, hvortil
henregnes strejke, lockout, brand,
oversvømmelse, større maskinskader,
omfattende driftsforstyrrelser,
krigstilstand, ind- og udførselsforbud,
beslaglæggelse, myndighedernes
foranstaltninger, ishindring, havari og
forlis, forsinkelser under transport,
udebleven eller fejlagtig leverance fra
underleverandører, råvare- eller
energimangel, eller andre hændelser,
hvorover AE ikke er herre, er AE
berettiget til at udskyde eller annullere en
ordres effektuering. Kunden kan hverken i
tilfælde af udskudt effektuering eller
annullation kræve skadeserstatning eller
fremsætte noget krav i øvrigt mod AE.

11. Reklamation
11.1. Kunden er forpligtet til at undersøge
leverede varer straks efter modtagelsen.
11.2. Reklamation skal fremsættes
skriftligt og senest 8 dage fra fakturadato
eller leveringens dato, såfremt denne ligger
senere. I modsat fald kan der ikke tages
hensyn til reklamationen.
11..3. AE’s ansvar for mangler, jfr.
nedenfor punkt 12.2., bortfalder i øvrigt,
såfremt AE ikke har modtaget reklamation

fra kunden senest 1 år efter varens levering.

12. Ansvar
12.1. I tilfælde af forsinkelse, der kan
tilregnes AE, er AE ansvarlig for kundens
dokumenterede tab som følge af
forsinkelsen i overensstemmelse med dansk
rets almindelige regler. Der ydes ingen
erstatning for kundens eventuelle
driftstab, tab af avance eller andet
indirekte tab, herunder tab som følge af
kundens retsforhold til trediemand,
ligesom erstatningen er begrænset,
således at erstatningen ingensinde kan
overstige den aftalte købesum for de
forsinkede varer.
12.2. Såfremt der forekommer mangler
ved det leverede, som kan gøres gældende
overfor AE, er AE efter eget valg
berettiget til at foretage udbedring eller
omlevering, såfremt dette sker senest 30
dage efter, at kunden overfor AE skriftligt
har foretaget rettidig reklamation over
den pågældende mangel på en sådan
måde, at AE har mulighed for at tage
stilling til, om AE ønsker at udbedre eller
omlevere. Såfremt det leverede af kunden
er bragt udenfor Danmark, er kunden
forpligtet til enten for egen regning at
transporterede det leverede til Danmark
eller at betaet samtlige AE’s ekstra
omkostninger ved at udbedre udenfor
Danmark. Såfremt AE foretager
udbedring eller omlevering, er kunden
ikke berettiget til i øvrigt at rejse noget
krav mod AE som følge af de konstaterede
mangler. Såfremt AE ikke foretager
udbedring eller omlevering, er AE
forpligtet til at svare erstatning efter
dansk rets almindelige regler. Der ydes
ingen erstatning for kundens evt. driftstab,
tab af avance eller andet indirekte tab,
herunder tab som følge af kundens
retsforhold til trediemand, ligesom
erstatningen er begrænset til et beløb
svarende til omkostningerne ved at
udbedre manglen ved det leverede, dog
maximalt et beløb svarende til den aftalte
købesum.
12.3. AE fraskriver sig ethvert
produktansvar, der ikke følger af de
præceptive regler i Produktansvarsloven.
Specielt fremhæves det, at AE ikke er
ansvarlig for driftstab eller noget som
helst andet indirekte tab. I den
udstrækning AE måtte blive pålagt
produktansvar overfor trediemand, er
kunden forpligtet til at holde AE skadesløs
i samme omfang, som AE’s ansvar er
begrænset efter det ovenfor anførte.
Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge
ved samme domstol, som behandler
produktansvarssagen mod AE.

13. Værneting og lovvalg
13.1. Som værneting for enhver tvist
mellem parterne er aftalt Retten i Viborg,
Klostermarken 10-12,, DK-8800 Viborg.
13.2. Dansk ret, med undtagelse af de
danske internationale lovvalgsregler,
finder anvendelse ved afgørelsen af
enhver tvist mellem parterne.

76.143-2/TK/22-05-2007

Back To Top
Kurv

Kurv

Varen er fjernet. Fortryd

Indtast venligst din email adresse E-mail og kodeord er ikke korrekt eller e-mailen findes ikke.

Skjul Du skal angive dit kodeord

Glemt dit koderod?

Indtast venligst dit navn

Indtast venligst din adresse

Indtast venligst postnummer Indtast venligst by

Please enter your country

Indtast venligts dit telefonnummer

Indtast venligst din email adresse

You must accept our terms to be able to signup

Glemt dit kodeord? Indtast venligst din email adresse.
Du vil herefter modtage en mail med et link til ændring af din adgangskode.

Error message here!

Tilbage til login

Close